USEFUL LINKS

www.wu-taichi.com

Martin Boedicker forum for traditional Wu Tai Chi Chuan of Ma Jiangbao:

The Philosophy of Tai Chi Chuan
Written by:

Freya and Martin Boedickerwww.wustyle.com

International Wu Style Tai Chi Chuan Federation